1. Cherukara Railway Station, Kerala

2. Karwar Railway Station, Karnataka

3. Kathgodam Railway Station, Uttarkhand

4. Barog Railway Station, Himachal Pradesh

5. New Haflong Railway Station, Assam

6. Sivok Railway Station, West Bengal

7. Coonoor Railway Station, Tamil Nadu

8. Wellington Railway Station, Tamil Nadu

9. Melattur Railway Station, Kerala

9. Melattur Railway Station, Kerala

10. Dudhsagar Railway Station, Karnataka